Ik erken dat Access Consciousness LLC video en/of audio-opnames van de class waaraan ik deelneem mag maken.

Ik verklaar hierbij dat ik aan Access Consciousness LLC het ​​recht verleen om deze video en/of audio-opnames met mijn naam, gelijkenis en stem in elke en alle vorm(en) van media te gebruiken, nu of hierna gemaakt, tot in de eeuwigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, samengestelde of bewerkte vormen, ter distributie, verkoop en gebruik voor Access Consciousness LLC doeleinden, op een manier zoals Access Consciousness LLC volgens haar goeddunken bepaalt. Ik doe hierbij afstand van het recht om elke versie te inspecteren of goed te keuren, met inbegrip van de afgewerkte versie(s) van deze opnames, waaronder ook schriftelijk exemplaren die in verband hiermee kunnen worden gemaakt.

Ik heb de voorwaarden van deze vrijstelling volledig gelezen en begrijp dat ik wezenlijke rechten opgeef, met inbegrip van mijn recht om een aanklacht in te dienen, en afzie van alle rechten op vergoeding of compensatie als gevolg van de distributie, verkoop of gebruik van bovengenoemde zaken voor alle mogelijke doeleinden door Access Consciousness LLC of zijn filialen, dochterondernemingen, opvolgers en rechtverkrijgende personen.

Ik erken dat ik deze vrijstelling vrij en vrijwillig goedkeur en mijn online registratie bij www.accessconsciousness.com zie als het verlenen van een ​​volledige en onvoorwaardelijke vrijstelling van alle aansprakelijkheid van Access Consciousness LLC in de mate toegestaan ​​door de wet.